Welcome to my collection! Kolleksiyonuma hoş geldiniz!
English (US) | Türkçe

Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti

The National Defense Society was established by the high ranking government employees to provide non-political solutions to the economic, social and political problems that emerged in the Ottoman State after the Tripoli and Balkan wars. To support the fighting army they were helping the families of the soldiers, establishing hospitals in war zones, and finding volunteers for the wars. In 1914, together with Hilal-i Ahmer (Red Crescent) and the Society of Navy, the most famous societies of the time, the National Defense Society was elevated to the "the associations and societies serving the public interest" status. The society's activities became a model for the civilian resistance organizations in Turkey during the aftermath of World War I and for many activities carried out thereafter.
Osmanlı Devleti’nde Trablusgarb ve Balkan Savaşları sonucu ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarına siyasi grup ve endişelerden uzak olarak çözüm üretmek ve savaşan orduya destek olmak için devletin üst yönetimindeki kişiler tarafından kurulan cemiyet; cephedeki askerlerin ailelerine yardım etmek, savaş bölgelerinde hastaneler kurmak, gönüllü asker toplamak gibi faaliyetler göstermiştir. 1914 yılında Hilal-i Ahmer ve Donanma Cemiyeti ile birlikte "kamu yararına hizmet eden dernek ve cemiyetler" statüsüne alınan kuruluş, dönemin en ünlü cemiyetlerindendi. Faaliyetleri, Millî Mücadele'deki sivil direniş örgütlerine ve Türkiye devrinde yapılan birçok faaliyete örnek olmuştur.

Random image

Tag cloud

Tag cloud loading...
View whole cloud

Album info

Share With Friends